Förskolan Lilla Prästkragen

Lilla Prästkragen är en förskola på nedre Gärdet i centrala Stockholm.
Förskolan har två avdelningar; Humlan och Fjärilen, och totalt 23 inskrivna barn.

Förskolans lokaler ligger i Olaus Petrikyrkans vackra och stora lokaler som byggdes på 1950-talet. Vi har nära till natur och kultur samt en egen gård i ett bilfritt bostads- och grönområde. Förskolan utnyttjar varje vecka husets gymnastiksal, våra närliggande lekparker och grönområden. Kyrkans egen husmor lagar all vår mat, med en stor del ekologiska råvaror.

På Humlan går 7-8 barn med barn i åldern 1-3 år och på Fjärilen går 15-16 barn i åldrarna 3-6 år. Vi har hög personaltäthet med två legitimerade förskollärare, en montessorilärare och två barnskötare. Just nu har vi även en pedagog som resurs på deltid.

Förskolans verksamhet styrs av den nationella läroplanen för förskolan, Lpfö18. Vi vill förmedla en kunskapstillåtande och mognadsanpassad lek- och lär-atmosfär med grunden i barnens nyfikenhet och kreativitet. Vårt arbetssätt är temaorienterat utifrån läroplanens mål.

Det pedagogiska arbetet på förskolan inspireras av Montessoripedagogiken där man lyfter fram barnens intressen och lust att lära utifrån sina egna förmågor. Alla områden integreras med varandra under hela dagen.

Vår kyrkliga anknytning är öppen och inkluderande så att alla barn och vuxna oavsett livsåskådning ska känna sig bekväma och välkomna. Vi följer Läroplanen för förskolan. Vi bjuder in alla barn och deras familjer till församlingens Gudstjänst för stora och små ca en gång per månad. Därutöver har vi även andra stunder i kyrkans lokaler.

En dag i månaden bjuder vi in till öppet hus för personer som är intresserade av vår förskola. Ni får en rundvisning och information av rektorn. Datum för vårterminen:

Tisdagen den 31 mars kl 9.00

Tisdagen den 28 april kl 9.00

Tisdagen den 26 maj kl 9.00

Vänligen anmäl er till Sofie på kontaktuppgifterna nedan senast måndagen innan.

Sofie Winsnes
Enhetschef Barn och rektor för förskolan
08-442 51 41
sofie.winsnes@svenskakyrkan.se

Lilla Prästkragen

Adress: Armfeltsgatan 2, 115 34 Stockholm

Telefonnummer direkt till förskolan: 08-442 51 51

Öppettider: 7:30-17:00, vi följer Stockholm Stads ramtider.

Maxtaxa gäller, vi tar inte ut några extra avgifter.

Vi använder oss av Stockholm stads gemensamma kö och erbjuder även platser via Stockholm Stads e-tjänst. Läs mer om det här!

Regler avseende kö och uppsägning av förskoleplats finns här!

Här gör du en anmälan om plats till förskolan!

Klagomålshantering på Lilla Prästkragens förskola

Enligt skollagen 4 kap 8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag som vårdnadshavare mina klagomål till?

1 – pedagogerna på avdelningen
2 – rektor Sofie Winsnes
3 – kyrkoherde Hans Rhodin

1 – Om det är något som inte motsvarar dina/era förväntningar eller som du/ni är missnöjda med i ditt barns förskola, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan.

2 – Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektorn så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

3 – Skulle det vara så att du/ni fortfarande är missnöjda så gör ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Här hittar du blanketten! Du kan också be pedagogerna om en blankett direkt på förskolan. Den ifyllda blanketten skickas sedan till rektorn.

Skriftliga klagomål delges alltid huvudmannen. (Oscars församlings Kyrkoråd). Klagomål kan även lämnas in anonymt men då försvåras möjligheten för verksamheten att svara på klagomålet.

Inom 10 arbetsdagar skall rektor ge svar på klagomålet. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig/er orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.

Redovisning sker till huvudmannen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.